ایگید
مرتضی آیتی
 • شماره 30
 • نام مرتضی آیتی
 • سن 31
 • پست دروازه بان
 • قیمت 28,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.7
  قدرت بدنی
  20.8
  سرعت
  47
  توپ گیری
  32.2
  دروازه‌بانی
  72.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.6
  دقت پاس
  10.3
  کنترل توپ
  10.3
  دقت شوت
  10.7
کامیار آئینی
 • شماره 37
 • نام کامیار آئینی
 • سن 23
 • پست دروازه بان
 • قیمت 40,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15
  قدرت بدنی
  17.7
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  42.2
  دروازه‌بانی
  88.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  11.2
  کنترل توپ
  11.2
  دقت شوت
  10
رخشان حاتمی
 • شماره 24
 • نام رخشان حاتمی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 63,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  26.8
  قدرت بدنی
  35.1
  سرعت
  35
  توپ گیری
  61.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.8
  دقت پاس
  43
  کنترل توپ
  29
  دقت شوت
  14.8
حامی لسانی
 • شماره 25
 • نام حامی لسانی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 62,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.9
  قدرت بدنی
  47.9
  سرعت
  44.9
  توپ گیری
  84.9
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  57.3
  کنترل توپ
  40.2
  دقت شوت
  25.3
سالار ایزدپناه
 • شماره 28
 • نام سالار ایزدپناه
 • سن 19
 • پست مدافع
 • قیمت 56,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21
  قدرت بدنی
  23.9
  سرعت
  30
  توپ گیری
  41.2
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.7
  دقت پاس
  32.5
  کنترل توپ
  20.2
  دقت شوت
  12.7
فرخ سیرجانی
 • شماره 32
 • نام فرخ سیرجانی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 78,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.9
  قدرت بدنی
  46.3
  سرعت
  41.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.5
  دقت پاس
  66.6
  کنترل توپ
  46.2
  دقت شوت
  24
نوید ابراهیم پور
 • شماره 33
 • نام نوید ابراهیم پور
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 63,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.1
  قدرت بدنی
  47.7
  سرعت
  44.3
  توپ گیری
  86.2
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.7
  دقت پاس
  58.2
  کنترل توپ
  41.3
  دقت شوت
  29.4
امیر اناری
 • شماره 34
 • نام امیر اناری
 • سن 20
 • پست مدافع
 • قیمت 56,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.4
  قدرت بدنی
  25
  سرعت
  30.5
  توپ گیری
  44.4
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.5
  دقت پاس
  34.6
  کنترل توپ
  22.3
  دقت شوت
  14.5
بزرگمهر دانشپور
 • شماره 35
 • نام بزرگمهر دانشپور
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 71,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.3
  قدرت بدنی
  44.7
  سرعت
  41
  توپ گیری
  75.7
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  38
  دقت پاس
  53.2
  کنترل توپ
  36.9
  دقت شوت
  31.8
پارسا موسوی
 • شماره 36
 • نام پارسا موسوی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.9
  قدرت بدنی
  56.9
  سرعت
  46.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.6
  دقت پاس
  65.9
  کنترل توپ
  47.8
  دقت شوت
  31.4
کیوان پاکزاد
 • شماره 38
 • نام کیوان پاکزاد
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 78,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50
  قدرت بدنی
  44.9
  سرعت
  41.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  66
  کنترل توپ
  46.8
  دقت شوت
  23.5
اسفندیار آذری
 • شماره 39
 • نام اسفندیار آذری
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 72,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.5
  قدرت بدنی
  58.2
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  96.7
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.6
  دقت پاس
  71.2
  کنترل توپ
  49.2
  دقت شوت
  21.6
مانی امینی
 • شماره 41
 • نام مانی امینی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 63,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.6
  قدرت بدنی
  34.2
  سرعت
  35.1
  توپ گیری
  69.1
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  21.3
  دقت پاس
  46.5
  کنترل توپ
  24.4
  دقت شوت
  11.3
حیدر دانشپور
 • شماره 43
 • نام حیدر دانشپور
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 67,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.8
  قدرت بدنی
  40.9
  سرعت
  38
  توپ گیری
  81
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  17.3
  دقت پاس
  50.2
  کنترل توپ
  27
  دقت شوت
  12.3
بهنام ایزدپناه
 • شماره 44
 • نام بهنام ایزدپناه
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 63,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  28.6
  قدرت بدنی
  34.2
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  72.1
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  15.3
  دقت پاس
  44.5
  کنترل توپ
  29.4
  دقت شوت
  12.3
رستم فلاحی
 • شماره 45
 • نام رستم فلاحی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  28.1
  قدرت بدنی
  35
  سرعت
  34
  توپ گیری
  64.9
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.4
  دقت پاس
  43.6
  کنترل توپ
  21.4
  دقت شوت
  15.4
تورج آذری
 • شماره 49
 • نام تورج آذری
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 78,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.2
  قدرت بدنی
  57.6
  سرعت
  48.1
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  38
  دقت پاس
  64.7
  کنترل توپ
  45.9
  دقت شوت
  32.8
پاشا نیکویی
 • شماره 50
 • نام پاشا نیکویی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 71,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.5
  قدرت بدنی
  57.4
  سرعت
  49.7
  توپ گیری
  95.9
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.9
  دقت پاس
  70
  کنترل توپ
  48.8
  دقت شوت
  20.2
تورج سماواتیان
 • شماره 51
 • نام تورج سماواتیان
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 78,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.4
  قدرت بدنی
  46
  سرعت
  41.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  66.1
  کنترل توپ
  47.1
  دقت شوت
  22.9
جعفر زارع
 • شماره 23
 • نام جعفر زارع
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 85,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.7
  قدرت بدنی
  25.9
  سرعت
  32.1
  توپ گیری
  36.9
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.2
  دقت پاس
  63.6
  کنترل توپ
  62.4
  دقت شوت
  39.7
فریدون مرادی
 • شماره 26
 • نام فریدون مرادی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 61,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.8
  قدرت بدنی
  22.1
  سرعت
  28.5
  توپ گیری
  30.3
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.2
  دقت پاس
  35
  کنترل توپ
  32.5
  دقت شوت
  14.2
اسد آذرکیا
 • شماره 40
 • نام اسد آذرکیا
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 83,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.8
  قدرت بدنی
  27.4
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  42.5
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.2
  دقت پاس
  66.1
  کنترل توپ
  63.6
  دقت شوت
  39.7
زکریا علویان
 • شماره 42
 • نام زکریا علویان
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 83,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.3
  قدرت بدنی
  28.1
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  41.7
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.9
  دقت پاس
  65.1
  کنترل توپ
  63.7
  دقت شوت
  38.8
زند جلیل زاده
 • شماره 46
 • نام زند جلیل زاده
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 93,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  78.5
  قدرت بدنی
  24.2
  سرعت
  33
  توپ گیری
  42.1
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  64.7
  دقت پاس
  92.7
  کنترل توپ
  92.5
  دقت شوت
  53.6
پژمان غلامی
 • شماره 48
 • نام پژمان غلامی
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 72,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.1
  قدرت بدنی
  26.6
  سرعت
  33.1
  توپ گیری
  44.4
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.2
  دقت پاس
  72.2
  کنترل توپ
  70
  دقت شوت
  42.1
اکبر خانی زاده
 • شماره 27
 • نام اکبر خانی زاده
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 111,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.9
  قدرت بدنی
  47.8
  سرعت
  45.1
  توپ گیری
  30.8
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  89.6
  دقت پاس
  28.6
  کنترل توپ
  29.4
  دقت شوت
  86.7
فریدون آرانی
 • شماره 31
 • نام فریدون آرانی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41
  قدرت بدنی
  43.8
  سرعت
  41.7
  توپ گیری
  30.1
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  85.6
  دقت پاس
  19.6
  کنترل توپ
  20.3
  دقت شوت
  82.3
ساسان خسروی
 • شماره 47
 • نام ساسان خسروی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 109,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.1
  قدرت بدنی
  50.1
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  31.4
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  99.7
  دقت پاس
  20.4
  کنترل توپ
  21
  دقت شوت
  99.6