ایگید
بهمن رهنما
 • شماره 32
 • نام بهمن رهنما
 • سن 30
 • پست دروازه بان
 • قیمت 38,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.7
  قدرت بدنی
  21.9
  سرعت
  51.2
  توپ گیری
  83.8
  دروازه‌بانی
  97.3
  آمادگی
  95.7
  قدرت شوت
  50.5
  دقت پاس
  13.2
  کنترل توپ
  13.3
  دقت شوت
  10.5
ارسلان نیازی
 • شماره 45
 • نام ارسلان نیازی
 • سن 18
 • پست دروازه بان
 • قیمت 42,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15
  قدرت بدنی
  15.2
  سرعت
  45.1
  توپ گیری
  10
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
کیخسرو بختیاری
 • شماره 24
 • نام کیخسرو بختیاری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 72,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.7
  قدرت بدنی
  59.5
  سرعت
  50.1
  توپ گیری
  98.9
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  91.1
  قدرت شوت
  31.1
  دقت پاس
  63.6
  کنترل توپ
  43.5
  دقت شوت
  24.9
روزبه علویان
 • شماره 26
 • نام روزبه علویان
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 75,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.1
  قدرت بدنی
  65.5
  سرعت
  52.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  9.9
  آمادگی
  91.5
  قدرت شوت
  29.8
  دقت پاس
  62.1
  کنترل توپ
  39.8
  دقت شوت
  23.1
پارسا پورانی
 • شماره 27
 • نام پارسا پورانی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35
  قدرت بدنی
  28.3
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  64.3
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  49.7
  کنترل توپ
  32.7
  دقت شوت
  22.3
دارا بختباری
 • شماره 29
 • نام دارا بختباری
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.8
  قدرت بدنی
  30.4
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  68.5
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.7
  دقت پاس
  51.8
  کنترل توپ
  34.9
  دقت شوت
  22.1
کیقباد علویان
 • شماره 33
 • نام کیقباد علویان
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 76,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.3
  قدرت بدنی
  67.2
  سرعت
  52.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  91.5
  قدرت شوت
  29.8
  دقت پاس
  62.1
  کنترل توپ
  41.5
  دقت شوت
  23.9
رستم اسلامی
 • شماره 34
 • نام رستم اسلامی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.3
  قدرت بدنی
  60.2
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  95.1
  قدرت شوت
  33.9
  دقت پاس
  67.5
  کنترل توپ
  48
  دقت شوت
  28.2
بزرگمهر دانشپور
 • شماره 35
 • نام بزرگمهر دانشپور
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.8
  قدرت بدنی
  56.6
  سرعت
  47
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  38.1
  دقت پاس
  65.1
  کنترل توپ
  45.7
  دقت شوت
  31.9
پارسا موسوی
 • شماره 36
 • نام پارسا موسوی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.9
  قدرت بدنی
  59.3
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  99.1
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  95.4
  قدرت شوت
  32.2
  دقت پاس
  66.9
  کنترل توپ
  47.1
  دقت شوت
  26.5
شهرداد ایزدپناه
 • شماره 37
 • نام شهرداد ایزدپناه
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.1
  قدرت بدنی
  30.3
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  68.8
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  50.2
  کنترل توپ
  34
  دقت شوت
  23.6
امید توکلی
 • شماره 38
 • نام امید توکلی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 77,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.9
  قدرت بدنی
  60
  سرعت
  49.3
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  95
  قدرت شوت
  33.2
  دقت پاس
  69.6
  کنترل توپ
  49.1
  دقت شوت
  27.2
آزاد بیضایی
 • شماره 44
 • نام آزاد بیضایی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 67,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.3
  قدرت بدنی
  30
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  67.9
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  49.4
  کنترل توپ
  34.9
  دقت شوت
  23.8
پیمان فیضی
 • شماره 48
 • نام پیمان فیضی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 75,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46
  قدرت بدنی
  66.3
  سرعت
  52.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  91.4
  قدرت شوت
  33.4
  دقت پاس
  60.2
  کنترل توپ
  38.9
  دقت شوت
  24.7
تورج آذری
 • شماره 49
 • نام تورج آذری
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 70,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.7
  قدرت بدنی
  57.2
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  97.5
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  95.8
  قدرت شوت
  33.1
  دقت پاس
  62.5
  کنترل توپ
  43
  دقت شوت
  26.2
جعفر زارع
 • شماره 23
 • نام جعفر زارع
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 83,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.5
  قدرت بدنی
  28.9
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  45.9
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  67.2
  کنترل توپ
  65.1
  دقت شوت
  39.9
ارشیا خیرآبادی
 • شماره 28
 • نام ارشیا خیرآبادی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 89,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  83.8
  قدرت بدنی
  28.9
  سرعت
  34.6
  توپ گیری
  38
  دروازه‌بانی
  14.4
  آمادگی
  96.7
  قدرت شوت
  54.5
  دقت پاس
  89.4
  کنترل توپ
  89
  دقت شوت
  42.9
منصور بهشتی
 • شماره 30
 • نام منصور بهشتی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 101,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  95.4
  قدرت بدنی
  30.9
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  39.5
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  93
  قدرت شوت
  55.5
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  44.7
کیانوش اکبرنژاد
 • شماره 39
 • نام کیانوش اکبرنژاد
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 84,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.8
  قدرت بدنی
  24.4
  سرعت
  31.6
  توپ گیری
  32.7
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.9
  دقت پاس
  61.8
  کنترل توپ
  60.3
  دقت شوت
  38.5
اسد آذرکیا
 • شماره 40
 • نام اسد آذرکیا
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 82,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.7
  قدرت بدنی
  30.4
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  51.5
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  94
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  69.7
  کنترل توپ
  66.3
  دقت شوت
  39.9
زکریا علویان
 • شماره 42
 • نام زکریا علویان
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 82,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.2
  قدرت بدنی
  31.1
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  50.7
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.1
  دقت پاس
  68.7
  کنترل توپ
  66.4
  دقت شوت
  39
منوچهر سیروسی
 • شماره 25
 • نام منوچهر سیروسی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.9
  قدرت بدنی
  49.6
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  22.3
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  95
  قدرت شوت
  85.6
  دقت پاس
  21.2
  کنترل توپ
  23.7
  دقت شوت
  83.3
خشایار آرانی
 • شماره 31
 • نام خشایار آرانی
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 96,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.3
  قدرت بدنی
  25.3
  سرعت
  32.5
  توپ گیری
  19.6
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.6
  دقت پاس
  15.7
  کنترل توپ
  16.7
  دقت شوت
  69.3
فرزام فاتحی
 • شماره 41
 • نام فرزام فاتحی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 119,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  61.8
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  45.9
  توپ گیری
  25.2
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  90.8
  قدرت شوت
  97.2
  دقت پاس
  36.2
  کنترل توپ
  38.1
  دقت شوت
  96.8