ایگید
مرتضی آیتی
 • شماره 30
 • نام مرتضی آیتی
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 26,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.5
  قدرت بدنی
  20.8
  سرعت
  46.9
  توپ گیری
  27.6
  دروازه‌بانی
  66.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.3
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.6
کامیار آئینی
 • شماره 37
 • نام کامیار آئینی
 • سن 24
 • پست دروازه بان
 • قیمت 39,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  18.2
  سرعت
  47.8
  توپ گیری
  42.2
  دروازه‌بانی
  88.3
  آمادگی
  95.6
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  11.2
  کنترل توپ
  11.2
  دقت شوت
  10
رخشان حاتمی
 • شماره 24
 • نام رخشان حاتمی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.4
  قدرت بدنی
  39.6
  سرعت
  37.3
  توپ گیری
  72.9
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.8
  دقت پاس
  47.5
  کنترل توپ
  32.3
  دقت شوت
  14.8
روزبه علویان
 • شماره 26
 • نام روزبه علویان
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 77,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.1
  قدرت بدنی
  65.3
  سرعت
  51.3
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  91.4
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  61.6
  کنترل توپ
  39.8
  دقت شوت
  26
سالار ایزدپناه
 • شماره 28
 • نام سالار ایزدپناه
 • سن 21
 • پست مدافع
 • قیمت 58,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  24.6
  قدرت بدنی
  28.4
  سرعت
  32.2
  توپ گیری
  52.6
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.7
  دقت پاس
  37
  کنترل توپ
  23.6
  دقت شوت
  12.7
فرخ سیرجانی
 • شماره 32
 • نام فرخ سیرجانی
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 78,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.5
  قدرت بدنی
  50.8
  سرعت
  43.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  71
  کنترل توپ
  49.6
  دقت شوت
  24.1
کیقباد علویان
 • شماره 33
 • نام کیقباد علویان
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 78,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.1
  قدرت بدنی
  67.3
  سرعت
  51.3
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  92.2
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  61.6
  کنترل توپ
  41.8
  دقت شوت
  27
امیر اناری
 • شماره 34
 • نام امیر اناری
 • سن 21
 • پست مدافع
 • قیمت 59,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  24
  قدرت بدنی
  29.4
  سرعت
  32.7
  توپ گیری
  55.9
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.6
  دقت پاس
  39.1
  کنترل توپ
  25.7
  دقت شوت
  14.6
بزرگمهر دانشپور
 • شماره 35
 • نام بزرگمهر دانشپور
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 75,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.9
  قدرت بدنی
  49.2
  سرعت
  43.3
  توپ گیری
  87.2
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  38.1
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  40.2
  دقت شوت
  31.8
پارسا موسوی
 • شماره 36
 • نام پارسا موسوی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 79,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.5
  قدرت بدنی
  59.2
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  34.8
  دقت پاس
  68
  کنترل توپ
  49
  دقت شوت
  30.2
کیوان پاکزاد
 • شماره 38
 • نام کیوان پاکزاد
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 78,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.6
  قدرت بدنی
  49.3
  سرعت
  43.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.7
  دقت پاس
  70.5
  کنترل توپ
  50.2
  دقت شوت
  23.6
اسفندیار آذری
 • شماره 39
 • نام اسفندیار آذری
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 65,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.8
  قدرت بدنی
  55.2
  سرعت
  49
  توپ گیری
  91.2
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  90.5
  قدرت شوت
  25.3
  دقت پاس
  66.4
  کنترل توپ
  45.1
  دقت شوت
  18.9
مانی امینی
 • شماره 41
 • نام مانی امینی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 67,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.2
  قدرت بدنی
  38.6
  سرعت
  37.3
  توپ گیری
  80.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  21.3
  دقت پاس
  51
  کنترل توپ
  27.8
  دقت شوت
  11.3
رستم فلاحی
 • شماره 45
 • نام رستم فلاحی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  31.7
  قدرت بدنی
  39.5
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  76.3
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.4
  دقت پاس
  48.1
  کنترل توپ
  24.7
  دقت شوت
  15.4
پیمان فیضی
 • شماره 48
 • نام پیمان فیضی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 78,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48
  قدرت بدنی
  66.2
  سرعت
  51.3
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  91.1
  قدرت شوت
  35.9
  دقت پاس
  59.6
  کنترل توپ
  38.8
  دقت شوت
  27.9
تورج آذری
 • شماره 49
 • نام تورج آذری
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 76,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.6
  قدرت بدنی
  58.2
  سرعت
  49
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  90.4
  قدرت شوت
  36.4
  دقت پاس
  64.8
  کنترل توپ
  45.4
  دقت شوت
  30.5
تورج سماواتیان
 • شماره 51
 • نام تورج سماواتیان
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53
  قدرت بدنی
  50.5
  سرعت
  43.7
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  70.5
  کنترل توپ
  50.5
  دقت شوت
  23
جعفر زارع
 • شماره 23
 • نام جعفر زارع
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 84,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.8
  قدرت بدنی
  27.1
  سرعت
  32.7
  توپ گیری
  40.3
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.3
  دقت پاس
  64.9
  کنترل توپ
  63.4
  دقت شوت
  39.8
بهرنگ سروی
 • شماره 25
 • نام بهرنگ سروی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 98,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  87
  قدرت بدنی
  25.7
  سرعت
  33
  توپ گیری
  41.6
  دروازه‌بانی
  14.7
  آمادگی
  93.7
  قدرت شوت
  70.3
  دقت پاس
  96.8
  کنترل توپ
  96.7
  دقت شوت
  58.4
سیامک سروی
 • شماره 29
 • نام سیامک سروی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 94,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  89.6
  قدرت بدنی
  30.9
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  38.9
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  96.3
  قدرت شوت
  52.6
  دقت پاس
  93.2
  کنترل توپ
  92.9
  دقت شوت
  40.8
اسد آذرکیا
 • شماره 40
 • نام اسد آذرکیا
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 83,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.9
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  45.9
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.3
  دقت پاس
  67.5
  کنترل توپ
  64.6
  دقت شوت
  39.8
زکریا علویان
 • شماره 42
 • نام زکریا علویان
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 83,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.4
  قدرت بدنی
  29.3
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  45.1
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  66.5
  کنترل توپ
  64.7
  دقت شوت
  38.9
رستم آبادانی
 • شماره 44
 • نام رستم آبادانی
 • سن 18
 • پست هافبک
 • قیمت 59,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.5
  قدرت بدنی
  15.5
  سرعت
  24.2
  توپ گیری
  11.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24
  دقت پاس
  27.6
  کنترل توپ
  27.4
  دقت شوت
  10
زند جلیل زاده
 • شماره 46
 • نام زند جلیل زاده
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 84,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  69
  قدرت بدنی
  24.8
  سرعت
  33.1
  توپ گیری
  43
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  97
  قدرت شوت
  61.2
  دقت پاس
  85.3
  کنترل توپ
  84.8
  دقت شوت
  50.1
اکبر خانی زاده
 • شماره 27
 • نام اکبر خانی زاده
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46
  قدرت بدنی
  49.1
  سرعت
  45.8
  توپ گیری
  32.1
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  96.3
  قدرت شوت
  83.8
  دقت پاس
  26.5
  کنترل توپ
  27
  دقت شوت
  80.4
فریدون آرانی
 • شماره 31
 • نام فریدون آرانی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 103,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.9
  قدرت بدنی
  47.2
  سرعت
  43.4
  توپ گیری
  32.5
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  85.8
  دقت پاس
  20.5
  کنترل توپ
  21
  دقت شوت
  82.5
فرشاد آبادزاده
 • شماره 43
 • نام فرشاد آبادزاده
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.6
  قدرت بدنی
  49.8
  سرعت
  48.6
  توپ گیری
  21.8
  دروازه‌بانی
  14.6
  آمادگی
  90.7
  قدرت شوت
  94.4
  دقت پاس
  22.3
  کنترل توپ
  23.8
  دقت شوت
  93.9
ساسان خسروی
 • شماره 47
 • نام ساسان خسروی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.3
  قدرت بدنی
  50.6
  سرعت
  45.9
  توپ گیری
  32.4
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  96.1
  قدرت شوت
  91.3
  دقت پاس
  18.6
  کنترل توپ
  18.9
  دقت شوت
  90.3