ایگید
بهمن رهنما
 • شماره 32
 • نام بهمن رهنما
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 32,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  21.9
  سرعت
  51
  توپ گیری
  60.2
  دروازه‌بانی
  80.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.8
  دقت پاس
  12.5
  کنترل توپ
  12.5
  دقت شوت
  10.1
ارسلان نیازی
 • شماره 45
 • نام ارسلان نیازی
 • سن 20
 • پست دروازه بان
 • قیمت 39,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  16.4
  سرعت
  45.7
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
کیخسرو بختیاری
 • شماره 24
 • نام کیخسرو بختیاری
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 59,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.9
  قدرت بدنی
  52.3
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  85.3
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.4
  دقت پاس
  54.8
  کنترل توپ
  36.1
  دقت شوت
  18.1
روزبه علویان
 • شماره 26
 • نام روزبه علویان
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 64,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.6
  قدرت بدنی
  60.2
  سرعت
  52
  توپ گیری
  92.5
  دروازه‌بانی
  9.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.4
  دقت پاس
  56.8
  کنترل توپ
  35.9
  دقت شوت
  17.9
پرهام آهنگری
 • شماره 28
 • نام پرهام آهنگری
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 68,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.1
  قدرت بدنی
  32.3
  سرعت
  34.6
  توپ گیری
  74.3
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.8
  دقت پاس
  52.5
  کنترل توپ
  36
  دقت شوت
  23.9
دارا بختباری
 • شماره 29
 • نام دارا بختباری
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 74,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.6
  قدرت بدنی
  40.3
  سرعت
  38.7
  توپ گیری
  93.4
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.7
  دقت پاس
  61.6
  کنترل توپ
  42.3
  دقت شوت
  22.1
اشکان حاتمی
 • شماره 33
 • نام اشکان حاتمی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 56,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.6
  قدرت بدنی
  50
  سرعت
  47.9
  توپ گیری
  83
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.1
  دقت پاس
  54.7
  کنترل توپ
  36.7
  دقت شوت
  17.2
رستم اسلامی
 • شماره 34
 • نام رستم اسلامی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 65,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.3
  قدرت بدنی
  56.1
  سرعت
  49.2
  توپ گیری
  92.5
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  61.1
  کنترل توپ
  42.1
  دقت شوت
  21.9
بزرگمهر دانشپور
 • شماره 35
 • نام بزرگمهر دانشپور
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 76,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.2
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.2
  دقت پاس
  66.7
  کنترل توپ
  46
  دقت شوت
  28
پارسا موسوی
 • شماره 36
 • نام پارسا موسوی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 61,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.5
  قدرت بدنی
  52.7
  سرعت
  48.2
  توپ گیری
  86.6
  دروازه‌بانی
  9.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  26.5
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  39.1
  دقت شوت
  19.6
شهرداد ایزدپناه
 • شماره 37
 • نام شهرداد ایزدپناه
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 74,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.9
  قدرت بدنی
  40.2
  سرعت
  38.5
  توپ گیری
  93.6
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  59.9
  کنترل توپ
  41.3
  دقت شوت
  23.6
امید توکلی
 • شماره 38
 • نام امید توکلی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 66,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.2
  قدرت بدنی
  56.5
  سرعت
  49.3
  توپ گیری
  93.8
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  63.5
  کنترل توپ
  43.5
  دقت شوت
  21.4
حامی آقایی
 • شماره 44
 • نام حامی آقایی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 68,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.9
  قدرت بدنی
  32.1
  سرعت
  34.6
  توپ گیری
  73.1
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.8
  دقت پاس
  52.6
  کنترل توپ
  37.2
  دقت شوت
  22.8
هدایت جمالی فر
 • شماره 46
 • نام هدایت جمالی فر
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.4
  قدرت بدنی
  29.7
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  68.1
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  50.2
  کنترل توپ
  35
  دقت شوت
  22.5
حسن علیزاده
 • شماره 47
 • نام حسن علیزاده
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 67,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.2
  قدرت بدنی
  29.1
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  67.2
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  49.7
  کنترل توپ
  34.9
  دقت شوت
  22.3
تورج آذری
 • شماره 49
 • نام تورج آذری
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 53,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.1
  قدرت بدنی
  47.7
  سرعت
  46.8
  توپ گیری
  78.7
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  26.1
  دقت پاس
  51.1
  کنترل توپ
  33.5
  دقت شوت
  17.9
جعفر زارع
 • شماره 23
 • نام جعفر زارع
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 83,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.9
  قدرت بدنی
  31.4
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  53.3
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  70.1
  کنترل توپ
  67.3
  دقت شوت
  39.9
حسین قادری
 • شماره 27
 • نام حسین قادری
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 101,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  94.7
  قدرت بدنی
  31.5
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  39.2
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57.9
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  45.6
منصور بهشتی
 • شماره 30
 • نام منصور بهشتی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 89,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  78.6
  قدرت بدنی
  32.2
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  43.2
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.8
  دقت پاس
  88.1
  کنترل توپ
  87.6
  دقت شوت
  40.2
کیانوش اکبرنژاد
 • شماره 39
 • نام کیانوش اکبرنژاد
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 84,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.1
  قدرت بدنی
  26.9
  سرعت
  32.8
  توپ گیری
  40.1
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.9
  دقت پاس
  64.8
  کنترل توپ
  62.5
  دقت شوت
  38.5
اسد آذرکیا
 • شماره 40
 • نام اسد آذرکیا
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 74,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.9
  قدرت بدنی
  31.9
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  54.7
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  47.5
  دقت پاس
  63.6
  کنترل توپ
  60
  دقت شوت
  36.3
زکریا علویان
 • شماره 42
 • نام زکریا علویان
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 74,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.3
  قدرت بدنی
  32.6
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  53.9
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  46.3
  دقت پاس
  62.7
  کنترل توپ
  60
  دقت شوت
  35.5
منوچهر سیروسی
 • شماره 25
 • نام منوچهر سیروسی
 • سن 35
 • پست مهاجم
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  26.6
  قدرت بدنی
  44.6
  سرعت
  45
  توپ گیری
  22.8
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55.8
  دقت پاس
  12.3
  کنترل توپ
  13
  دقت شوت
  52.1
خشایار آرانی
 • شماره 31
 • نام خشایار آرانی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.1
  قدرت بدنی
  32.8
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  24.8
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.6
  دقت پاس
  17.7
  کنترل توپ
  18.2
  دقت شوت
  69.3
فرزام فاتحی
 • شماره 41
 • نام فرزام فاتحی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.2
  قدرت بدنی
  50.5
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  27.5
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.5
  دقت پاس
  27.1
  کنترل توپ
  27.9
  دقت شوت
  75.4
منوچهر حامدی
 • شماره 43
 • نام منوچهر حامدی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 113,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.7
  قدرت بدنی
  50.1
  سرعت
  46.6
  توپ گیری
  24.9
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  93.3
  دقت پاس
  30
  کنترل توپ
  32.1
  دقت شوت
  92.5