اسپیدفایر
هوشیار الواری
 • شماره 36
 • نام هوشیار الواری
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 25,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.9
  قدرت بدنی
  22.6
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  32.1
  دروازه‌بانی
  75.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.8
  دقت پاس
  9.3
  کنترل توپ
  9.3
  دقت شوت
  10.1
بهمن مردانی
 • شماره 38
 • نام بهمن مردانی
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 25,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.6
  قدرت بدنی
  21
  سرعت
  45.4
  توپ گیری
  41.2
  دروازه‌بانی
  72.8
  آمادگی
  91.2
  قدرت شوت
  49.8
  دقت پاس
  9.1
  کنترل توپ
  9.1
  دقت شوت
  10
جمشید فاتحی
 • شماره 27
 • نام جمشید فاتحی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 69,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.2
  قدرت بدنی
  41.4
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  84.4
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  56.9
  کنترل توپ
  39.7
  دقت شوت
  25.4
سیاوش خلخالی
 • شماره 29
 • نام سیاوش خلخالی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 34,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20
  قدرت بدنی
  34.5
  سرعت
  40.1
  توپ گیری
  47.1
  دروازه‌بانی
  9.7
  آمادگی
  54.1
  قدرت شوت
  17.5
  دقت پاس
  37.4
  کنترل توپ
  23.3
  دقت شوت
  10.6
منصور ایرانمنش
 • شماره 30
 • نام منصور ایرانمنش
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 68,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.5
  قدرت بدنی
  41.1
  سرعت
  38.8
  توپ گیری
  83
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  55.5
  کنترل توپ
  39
  دقت شوت
  25.3
کیخسرو یغمازاده
 • شماره 31
 • نام کیخسرو یغمازاده
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 67,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42
  قدرت بدنی
  38.9
  سرعت
  38.6
  توپ گیری
  82.8
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.9
  دقت پاس
  56.5
  کنترل توپ
  38.9
  دقت شوت
  25.4
جعفر رئوف
 • شماره 34
 • نام جعفر رئوف
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 69,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  41
  سرعت
  39
  توپ گیری
  83.9
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  56.3
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  57.2
  کنترل توپ
  39.5
  دقت شوت
  26.9
سینا حق شناس
 • شماره 35
 • نام سینا حق شناس
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 69,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.6
  قدرت بدنی
  40.9
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  84
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  61.6
  قدرت شوت
  31.4
  دقت پاس
  57.6
  کنترل توپ
  40.1
  دقت شوت
  26.3
شاهرخ فرجی
 • شماره 47
 • نام شاهرخ فرجی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 69,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43
  قدرت بدنی
  40.9
  سرعت
  39
  توپ گیری
  84.5
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.1
  دقت پاس
  57.5
  کنترل توپ
  39.9
  دقت شوت
  25.9
محمد حصارکی
 • شماره 48
 • نام محمد حصارکی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 69,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.7
  قدرت بدنی
  41.2
  سرعت
  39
  توپ گیری
  83.7
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.3
  دقت پاس
  55.7
  کنترل توپ
  39.5
  دقت شوت
  26.3
امید پاکزاد
 • شماره 49
 • نام امید پاکزاد
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 69,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.8
  قدرت بدنی
  41.2
  سرعت
  39
  توپ گیری
  84.1
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.3
  دقت پاس
  56.4
  کنترل توپ
  38.9
  دقت شوت
  25.8
شهروز شوندی
 • شماره 50
 • نام شهروز شوندی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 69,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  41.3
  سرعت
  39
  توپ گیری
  83.4
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  63.9
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  56.3
  کنترل توپ
  39.9
  دقت شوت
  26.8
منصور آبادانی
 • شماره 51
 • نام منصور آبادانی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 69,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.3
  قدرت بدنی
  40.3
  سرعت
  39
  توپ گیری
  83.9
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  64.1
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  56
  کنترل توپ
  40
  دقت شوت
  26.9
ایرج رحیمی
 • شماره 23
 • نام ایرج رحیمی
 • سن 36
 • پست هافبک
 • قیمت 35,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.3
  قدرت بدنی
  28.6
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  26.2
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  31.7
  کنترل توپ
  31.3
  دقت شوت
  20.6
کامشاد خیری
 • شماره 33
 • نام کامشاد خیری
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 32,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.3
  قدرت بدنی
  22.6
  سرعت
  29.4
  توپ گیری
  27.2
  دروازه‌بانی
  9.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31
  دقت پاس
  24.2
  کنترل توپ
  23.9
  دقت شوت
  24.4
بابک ابراهیم پور
 • شماره 39
 • نام بابک ابراهیم پور
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 63,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.4
  قدرت بدنی
  23.4
  سرعت
  30.5
  توپ گیری
  34.2
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.8
  دقت پاس
  60.7
  کنترل توپ
  61.5
  دقت شوت
  43.3
جهانگیر نیکویی
 • شماره 41
 • نام جهانگیر نیکویی
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 61,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.9
  قدرت بدنی
  30.5
  سرعت
  34.9
  توپ گیری
  41.9
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  69.6
  قدرت شوت
  50.3
  دقت پاس
  50.3
  کنترل توپ
  48.6
  دقت شوت
  39.5
تیمور حاتمی
 • شماره 42
 • نام تیمور حاتمی
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 85,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  75.2
  قدرت بدنی
  25.4
  سرعت
  32.1
  توپ گیری
  35.4
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  74
  قدرت شوت
  73.8
  دقت پاس
  82.7
  کنترل توپ
  82.4
  دقت شوت
  61.3
نامدار مردانی
 • شماره 45
 • نام نامدار مردانی
 • سن 38
 • پست هافبک
 • قیمت 21,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  9.3
  قدرت بدنی
  25.7
  سرعت
  30.2
  توپ گیری
  22.3
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  67
  قدرت شوت
  24.2
  دقت پاس
  19.7
  کنترل توپ
  19.3
  دقت شوت
  17
زامیاد طاهرعزیزی
 • شماره 24
 • نام زامیاد طاهرعزیزی
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 96,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.3
  قدرت بدنی
  36
  سرعت
  37.8
  توپ گیری
  24.7
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  52.2
  قدرت شوت
  83
  دقت پاس
  17.6
  کنترل توپ
  18.6
  دقت شوت
  79.7
آراد ابراهیم پور
 • شماره 25
 • نام آراد ابراهیم پور
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 82,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.5
  قدرت بدنی
  44.7
  سرعت
  45.2
  توپ گیری
  21.5
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  44.5
  قدرت شوت
  73.3
  دقت پاس
  18.1
  کنترل توپ
  19.4
  دقت شوت
  70.4
نوید پارسافر
 • شماره 37
 • نام نوید پارسافر
 • سن 36
 • پست مهاجم
 • قیمت 47,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.5
  قدرت بدنی
  37.2
  سرعت
  41.3
  توپ گیری
  18.1
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  45.1
  دقت پاس
  7.6
  کنترل توپ
  8.1
  دقت شوت
  41.2