اسپیدفایر
هوشیار الواری
 • شماره 36
 • نام هوشیار الواری
 • سن 35
 • پست دروازه بان
 • قیمت 19,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14
  قدرت بدنی
  20.8
  سرعت
  46
  توپ گیری
  17.4
  دروازه‌بانی
  52.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49
  دقت پاس
  8.3
  کنترل توپ
  8.4
  دقت شوت
  9.4
بهمن مردانی
 • شماره 38
 • نام بهمن مردانی
 • سن 35
 • پست دروازه بان
 • قیمت 19,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.5
  قدرت بدنی
  19
  سرعت
  44.1
  توپ گیری
  19.9
  دروازه‌بانی
  47.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  48.8
  دقت پاس
  8
  کنترل توپ
  8.1
  دقت شوت
  9.3
جمشید فاتحی
 • شماره 27
 • نام جمشید فاتحی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 68,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.3
  قدرت بدنی
  43.8
  سرعت
  40.3
  توپ گیری
  90.8
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  83.9
  قدرت شوت
  32.3
  دقت پاس
  59.3
  کنترل توپ
  41.6
  دقت شوت
  25.6
منصور ایرانمنش
 • شماره 30
 • نام منصور ایرانمنش
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 68,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.5
  قدرت بدنی
  43.6
  سرعت
  40
  توپ گیری
  89.3
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  98.7
  قدرت شوت
  31.7
  دقت پاس
  58
  کنترل توپ
  40.9
  دقت شوت
  25.6
کیخسرو یغمازاده
 • شماره 31
 • نام کیخسرو یغمازاده
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 67,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.1
  قدرت بدنی
  41.4
  سرعت
  39.8
  توپ گیری
  89.1
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  97.3
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  59
  کنترل توپ
  40.8
  دقت شوت
  25.7
جعفر رئوف
 • شماره 34
 • نام جعفر رئوف
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 68,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.2
  قدرت بدنی
  43.5
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  90.2
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  98.9
  قدرت شوت
  32.2
  دقت پاس
  59.7
  کنترل توپ
  41.3
  دقت شوت
  27.2
سینا حق شناس
 • شماره 35
 • نام سینا حق شناس
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 69,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.7
  قدرت بدنی
  43.4
  سرعت
  40.4
  توپ گیری
  90.3
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  99.1
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  60
  کنترل توپ
  42
  دقت شوت
  26.6
شاهرخ فرجی
 • شماره 47
 • نام شاهرخ فرجی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 68,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45
  قدرت بدنی
  43.3
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  90.8
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  86.4
  قدرت شوت
  32.4
  دقت پاس
  60
  کنترل توپ
  41.8
  دقت شوت
  26.1
محمد حصارکی
 • شماره 48
 • نام محمد حصارکی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 68,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.8
  قدرت بدنی
  43.7
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  90
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  86.2
  قدرت شوت
  30.6
  دقت پاس
  58.2
  کنترل توپ
  41.3
  دقت شوت
  26.5
امید پاکزاد
 • شماره 49
 • نام امید پاکزاد
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 68,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.9
  قدرت بدنی
  43.7
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  90.5
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  83.7
  قدرت شوت
  30.5
  دقت پاس
  58.9
  کنترل توپ
  40.7
  دقت شوت
  26
شهروز شوندی
 • شماره 50
 • نام شهروز شوندی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 68,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.2
  قدرت بدنی
  43.7
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  89.7
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  98.2
  قدرت شوت
  31.8
  دقت پاس
  58.8
  کنترل توپ
  41.8
  دقت شوت
  27
منصور آبادانی
 • شماره 51
 • نام منصور آبادانی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 68,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.4
  قدرت بدنی
  42.7
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  90.2
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  99.7
  قدرت شوت
  31.8
  دقت پاس
  58.5
  کنترل توپ
  41.8
  دقت شوت
  27.2
ایرج رحیمی
 • شماره 23
 • نام ایرج رحیمی
 • سن 38
 • پست هافبک
 • قیمت 17,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  7.2
  قدرت بدنی
  25
  سرعت
  29.8
  توپ گیری
  18.4
  دروازه‌بانی
  9.7
  آمادگی
  99.9
  قدرت شوت
  19.1
  دقت پاس
  15.7
  کنترل توپ
  15.4
  دقت شوت
  12.6
حامد یغمازاده
 • شماره 29
 • نام حامد یغمازاده
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 73,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.1
  قدرت بدنی
  30.8
  سرعت
  34.4
  توپ گیری
  37.1
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  93
  قدرت شوت
  55.7
  دقت پاس
  65.9
  کنترل توپ
  66.8
  دقت شوت
  43.7
چنگیز رادفر
 • شماره 37
 • نام چنگیز رادفر
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 83,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.4
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  30.4
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  60.9
  کنترل توپ
  60.6
  دقت شوت
  39.3
بابک ابراهیم پور
 • شماره 39
 • نام بابک ابراهیم پور
 • سن 36
 • پست هافبک
 • قیمت 35,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.3
  قدرت بدنی
  21.3
  سرعت
  28.5
  توپ گیری
  25.7
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  89.4
  قدرت شوت
  38.4
  دقت پاس
  34.5
  کنترل توپ
  34.8
  دقت شوت
  29
بیژن خیابانی
 • شماره 40
 • نام بیژن خیابانی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 83,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.9
  قدرت بدنی
  23.8
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  30.5
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  93.2
  قدرت شوت
  50.1
  دقت پاس
  59.3
  کنترل توپ
  59.5
  دقت شوت
  39.6
تیمور حاتمی
 • شماره 42
 • نام تیمور حاتمی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 62,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.9
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  30.5
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  60.4
  دقت پاس
  59.6
  کنترل توپ
  59.2
  دقت شوت
  48.3
زامیاد طاهرعزیزی
 • شماره 24
 • نام زامیاد طاهرعزیزی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 93,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39
  قدرت بدنی
  37.8
  سرعت
  38.7
  توپ گیری
  26
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  76.8
  قدرت شوت
  83.8
  دقت پاس
  18.1
  کنترل توپ
  19.1
  دقت شوت
  80.5
کاوه موسوی
 • شماره 28
 • نام کاوه موسوی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 88,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.7
  قدرت بدنی
  42.5
  سرعت
  42.1
  توپ گیری
  22.3
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  67.2
  دقت پاس
  32.7
  کنترل توپ
  33.9
  دقت شوت
  63.2
ضیا هاشمی
 • شماره 32
 • نام ضیا هاشمی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 81,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.5
  قدرت بدنی
  28.9
  سرعت
  36.7
  توپ گیری
  25.5
  دروازه‌بانی
  14.3
  آمادگی
  98.5
  قدرت شوت
  77.7
  دقت پاس
  26.3
  کنترل توپ
  27.9
  دقت شوت
  74.8