اسپیدفایر
هوشیار الواری
 • شماره 36
 • نام هوشیار الواری
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 28,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  22.9
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  38.7
  دروازه‌بانی
  83.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  9.6
  کنترل توپ
  9.6
  دقت شوت
  10.2
بهمن مردانی
 • شماره 38
 • نام بهمن مردانی
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 28,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.8
  قدرت بدنی
  21.2
  سرعت
  45.8
  توپ گیری
  49.6
  دروازه‌بانی
  80.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  9.4
  کنترل توپ
  9.4
  دقت شوت
  10.2
جمشید فاتحی
 • شماره 27
 • نام جمشید فاتحی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.7
  قدرت بدنی
  39.2
  سرعت
  38
  توپ گیری
  79.9
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.7
  دقت پاس
  55.1
  کنترل توپ
  38.4
  دقت شوت
  25
سیاوش خلخالی
 • شماره 29
 • نام سیاوش خلخالی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 44,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  26.8
  قدرت بدنی
  41.5
  سرعت
  43.4
  توپ گیری
  60
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.1
  دقت پاس
  45.7
  کنترل توپ
  29.6
  دقت شوت
  13.3
منصور ایرانمنش
 • شماره 30
 • نام منصور ایرانمنش
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.9
  قدرت بدنی
  39
  سرعت
  37.7
  توپ گیری
  78.5
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.1
  دقت پاس
  53.8
  کنترل توپ
  37.6
  دقت شوت
  25
کیخسرو یغمازاده
 • شماره 31
 • نام کیخسرو یغمازاده
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 67,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.5
  قدرت بدنی
  36.7
  سرعت
  37.5
  توپ گیری
  78.3
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.6
  دقت پاس
  54.7
  کنترل توپ
  37.6
  دقت شوت
  25.1
جعفر رئوف
 • شماره 34
 • نام جعفر رئوف
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.7
  قدرت بدنی
  38.8
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  79.4
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  55.4
  کنترل توپ
  38.1
  دقت شوت
  26.6
سینا حق شناس
 • شماره 35
 • نام سینا حق شناس
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  38.7
  سرعت
  38
  توپ گیری
  79.5
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31
  دقت پاس
  55.8
  کنترل توپ
  38.8
  دقت شوت
  26
شاهرخ فرجی
 • شماره 47
 • نام شاهرخ فرجی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.4
  قدرت بدنی
  38.7
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  80
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.8
  دقت پاس
  55.8
  کنترل توپ
  38.6
  دقت شوت
  25.5
محمد حصارکی
 • شماره 48
 • نام محمد حصارکی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  39
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  79.2
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  53.9
  کنترل توپ
  38.1
  دقت شوت
  25.9
امید پاکزاد
 • شماره 49
 • نام امید پاکزاد
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.3
  قدرت بدنی
  39.1
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  79.6
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  54.7
  کنترل توپ
  37.5
  دقت شوت
  25.4
شهروز شوندی
 • شماره 50
 • نام شهروز شوندی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.6
  قدرت بدنی
  39.1
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  78.9
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  54.6
  کنترل توپ
  38.5
  دقت شوت
  26.4
منصور آبادانی
 • شماره 51
 • نام منصور آبادانی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 68,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.8
  قدرت بدنی
  38.1
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  79.4
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  54.2
  کنترل توپ
  38.6
  دقت شوت
  26.6
ایرج رحیمی
 • شماره 23
 • نام ایرج رحیمی
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 46,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.9
  قدرت بدنی
  30.1
  سرعت
  33.3
  توپ گیری
  30.3
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.7
  دقت پاس
  43
  کنترل توپ
  42.6
  دقت شوت
  25.2
کامشاد خیری
 • شماره 33
 • نام کامشاد خیری
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 40,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.5
  قدرت بدنی
  23.4
  سرعت
  30.3
  توپ گیری
  30.6
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.9
  دقت پاس
  31.3
  کنترل توپ
  31
  دقت شوت
  29.1
بابک ابراهیم پور
 • شماره 39
 • نام بابک ابراهیم پور
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 72,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.7
  قدرت بدنی
  23.5
  سرعت
  30.7
  توپ گیری
  35.8
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57.9
  دقت پاس
  69.2
  کنترل توپ
  70.2
  دقت شوت
  47.3
جهانگیر نیکویی
 • شماره 41
 • نام جهانگیر نیکویی
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 69,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.2
  قدرت بدنی
  30.7
  سرعت
  35.2
  توپ گیری
  44.2
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54.1
  دقت پاس
  57.2
  کنترل توپ
  55.4
  دقت شوت
  43.1
تیمور حاتمی
 • شماره 42
 • نام تیمور حاتمی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 94,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  86.3
  قدرت بدنی
  25.4
  سرعت
  32.2
  توپ گیری
  36.2
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.7
  دقت پاس
  90.8
  کنترل توپ
  90.6
  دقت شوت
  65.1
نامدار مردانی
 • شماره 45
 • نام نامدار مردانی
 • سن 37
 • پست هافبک
 • قیمت 30,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.6
  قدرت بدنی
  27.2
  سرعت
  31.3
  توپ گیری
  25.9
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.2
  دقت پاس
  27.2
  کنترل توپ
  26.8
  دقت شوت
  21.1
زامیاد طاهرعزیزی
 • شماره 24
 • نام زامیاد طاهرعزیزی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.6
  قدرت بدنی
  34.3
  سرعت
  37
  توپ گیری
  23.7
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.8
  دقت پاس
  17.2
  کنترل توپ
  18.3
  دقت شوت
  78.5
آراد ابراهیم پور
 • شماره 25
 • نام آراد ابراهیم پور
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 93,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.8
  قدرت بدنی
  46.8
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  22
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  82
  دقت پاس
  21.6
  کنترل توپ
  23.3
  دقت شوت
  79.6
نوید پارسافر
 • شماره 37
 • نام نوید پارسافر
 • سن 35
 • پست مهاجم
 • قیمت 62,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  23.3
  قدرت بدنی
  41.9
  سرعت
  43.8
  توپ گیری
  19.5
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57.4
  دقت پاس
  11
  کنترل توپ
  11.9
  دقت شوت
  53.8