اسپیدفایر
افشین پاکزاد
 • شماره 33
 • نام افشین پاکزاد
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 24,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.6
  قدرت بدنی
  19.2
  سرعت
  46.7
  توپ گیری
  13.3
  دروازه‌بانی
  40.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.2
  دقت پاس
  9.5
  کنترل توپ
  10.6
  دقت شوت
  14.3
مانی همتی
 • شماره 41
 • نام مانی همتی
 • سن 25
 • پست دروازه بان
 • قیمت 33,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.6
  قدرت بدنی
  17.8
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  10.1
  کنترل توپ
  10.1
  دقت شوت
  11.4
صدرا غلامی
 • شماره 43
 • نام صدرا غلامی
 • سن 34
 • پست دروازه بان
 • قیمت 21,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.1
  قدرت بدنی
  18.9
  سرعت
  45
  توپ گیری
  25.6
  دروازه‌بانی
  66.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  48.9
  دقت پاس
  8.9
  کنترل توپ
  8.9
  دقت شوت
  9.3
جمشید فاتحی
 • شماره 27
 • نام جمشید فاتحی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 59,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.3
  قدرت بدنی
  41.2
  سرعت
  39.7
  توپ گیری
  78.2
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.3
  دقت پاس
  53
  کنترل توپ
  36.1
  دقت شوت
  23
منصور ایرانمنش
 • شماره 30
 • نام منصور ایرانمنش
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 59,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39
  قدرت بدنی
  41.4
  سرعت
  39.5
  توپ گیری
  77.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  52.3
  کنترل توپ
  35.9
  دقت شوت
  23.2
کیخسرو یغمازاده
 • شماره 31
 • نام کیخسرو یغمازاده
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 58,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.2
  قدرت بدنی
  39.6
  سرعت
  39.4
  توپ گیری
  78.4
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.6
  دقت پاس
  53.5
  کنترل توپ
  36.2
  دقت شوت
  23.4
جعفر رئوف
 • شماره 34
 • نام جعفر رئوف
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 59,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.7
  قدرت بدنی
  41
  سرعت
  39.6
  توپ گیری
  78.1
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.4
  دقت پاس
  53.5
  کنترل توپ
  36.1
  دقت شوت
  24.4
سینا حق شناس
 • شماره 35
 • نام سینا حق شناس
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 57,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.5
  قدرت بدنی
  40.7
  سرعت
  39.7
  توپ گیری
  77.7
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.7
  دقت پاس
  53.6
  کنترل توپ
  36.4
  دقت شوت
  23.8
شاهرخ فرجی
 • شماره 47
 • نام شاهرخ فرجی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 59,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.2
  قدرت بدنی
  40.9
  سرعت
  39.6
  توپ گیری
  78.5
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.5
  دقت پاس
  53.8
  کنترل توپ
  36.4
  دقت شوت
  23.4
محمد حصارکی
 • شماره 48
 • نام محمد حصارکی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 59,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.9
  قدرت بدنی
  41.2
  سرعت
  39.6
  توپ گیری
  77.9
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  52.2
  کنترل توپ
  36.1
  دقت شوت
  23.9
امید پاکزاد
 • شماره 49
 • نام امید پاکزاد
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 59,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39
  قدرت بدنی
  41.2
  سرعت
  39.6
  توپ گیری
  78.3
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  52.8
  کنترل توپ
  35.6
  دقت شوت
  23.4
شهروز شوندی
 • شماره 50
 • نام شهروز شوندی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 59,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.6
  قدرت بدنی
  41.3
  سرعت
  39.6
  توپ گیری
  77.7
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  52.8
  کنترل توپ
  36.4
  دقت شوت
  24.3
منصور آبادانی
 • شماره 51
 • نام منصور آبادانی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 59,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.8
  قدرت بدنی
  40.4
  سرعت
  39.6
  توپ گیری
  78.1
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  52.5
  کنترل توپ
  36.5
  دقت شوت
  24.4
ایرج رحیمی
 • شماره 23
 • نام ایرج رحیمی
 • سن 41
 • پست هافبک
 • قیمت 10,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  4.7
  قدرت بدنی
  23.6
  سرعت
  28.7
  توپ گیری
  14.9
  دروازه‌بانی
  9.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  15.9
  دقت پاس
  11
  کنترل توپ
  10.9
  دقت شوت
  10.4
حامد یغمازاده
 • شماره 29
 • نام حامد یغمازاده
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 43,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  23.5
  قدرت بدنی
  28.1
  سرعت
  32.4
  توپ گیری
  26.9
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  40.7
  دقت پاس
  38.2
  کنترل توپ
  38.7
  دقت شوت
  30.1
شاهرخ سلیمانی
 • شماره 36
 • نام شاهرخ سلیمانی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 60,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.9
  قدرت بدنی
  18.1
  سرعت
  27.3
  توپ گیری
  33.2
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.5
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  56.2
  دقت شوت
  25.6
سامان جعفرزاده
 • شماره 38
 • نام سامان جعفرزاده
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 46,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.5
  قدرت بدنی
  22.8
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  26.9
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  42.9
  دقت پاس
  46.3
  کنترل توپ
  45.8
  دقت شوت
  33.3
بابک ابراهیم پور
 • شماره 39
 • نام بابک ابراهیم پور
 • سن 38
 • پست هافبک
 • قیمت 13,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  6.1
  قدرت بدنی
  18.2
  سرعت
  26
  توپ گیری
  15.5
  دروازه‌بانی
  9.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.4
  دقت پاس
  14.7
  کنترل توپ
  14.8
  دقت شوت
  16.2
بیژن خیابانی
 • شماره 40
 • نام بیژن خیابانی
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 78,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49
  قدرت بدنی
  24.5
  سرعت
  31.5
  توپ گیری
  31.1
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.3
  دقت پاس
  60.1
  کنترل توپ
  60.3
  دقت شوت
  40.8
تیمور حاتمی
 • شماره 42
 • نام تیمور حاتمی
 • سن 36
 • پست هافبک
 • قیمت 31,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.1
  قدرت بدنی
  21.3
  سرعت
  28.5
  توپ گیری
  19.7
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39
  دقت پاس
  28.1
  کنترل توپ
  27.9
  دقت شوت
  28.8
جهاندار دانشپور
 • شماره 44
 • نام جهاندار دانشپور
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 65,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49
  قدرت بدنی
  24.1
  سرعت
  32
  توپ گیری
  32.3
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.4
  دقت پاس
  64.9
  کنترل توپ
  64.2
  دقت شوت
  41.5
زامیاد طاهرعزیزی
 • شماره 24
 • نام زامیاد طاهرعزیزی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 78,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  31.9
  قدرت بدنی
  36.1
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  24.4
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  73.2
  دقت پاس
  14.4
  کنترل توپ
  15.3
  دقت شوت
  69
اصغر جوان بختی
 • شماره 25
 • نام اصغر جوان بختی
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 62,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  17.8
  سرعت
  28.4
  توپ گیری
  23.7
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  67.6
  دقت پاس
  21.9
  کنترل توپ
  23.7
  دقت شوت
  63.9
مهراب سیرجانی
 • شماره 26
 • نام مهراب سیرجانی
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 61,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.4
  قدرت بدنی
  17.8
  سرعت
  28.2
  توپ گیری
  23.7
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  66.3
  دقت پاس
  21.6
  کنترل توپ
  22.8
  دقت شوت
  62.5
کاوه موسوی
 • شماره 28
 • نام کاوه موسوی
 • سن 36
 • پست مهاجم
 • قیمت 41,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.6
  قدرت بدنی
  30.1
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  16.6
  دروازه‌بانی
  9.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36
  دقت پاس
  12
  کنترل توپ
  12.2
  دقت شوت
  31.7
خداداد پاک نیت
 • شماره 32
 • نام خداداد پاک نیت
 • سن 35
 • پست مهاجم
 • قیمت 50,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17.4
  قدرت بدنی
  36.2
  سرعت
  39.9
  توپ گیری
  25.8
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.2
  دقت پاس
  10.3
  کنترل توپ
  9.9
  دقت شوت
  33.6
کیوان پرچمی
 • شماره 37
 • نام کیوان پرچمی
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 92,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.3
  قدرت بدنی
  29.3
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  21.3
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  84.1
  دقت پاس
  17
  کنترل توپ
  19.4
  دقت شوت
  80.4