اسپیدفایر
افشین پاکزاد
 • شماره 33
 • نام افشین پاکزاد
 • سن 31
 • پست دروازه بان
 • قیمت 27,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.9
  قدرت بدنی
  19.7
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  16
  دروازه‌بانی
  45.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.5
  دقت پاس
  9.8
  کنترل توپ
  10.9
  دقت شوت
  14.6
مانی همتی
 • شماره 41
 • نام مانی همتی
 • سن 23
 • پست دروازه بان
 • قیمت 36,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.6
  قدرت بدنی
  17.7
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  10.1
  کنترل توپ
  10.1
  دقت شوت
  11.4
صدرا غلامی
 • شماره 43
 • نام صدرا غلامی
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 24,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.6
  قدرت بدنی
  19.7
  سرعت
  45.6
  توپ گیری
  33.8
  دروازه‌بانی
  78.2
  آمادگی
  99.3
  قدرت شوت
  49.3
  دقت پاس
  9.3
  کنترل توپ
  9.3
  دقت شوت
  9.6
جمشید فاتحی
 • شماره 27
 • نام جمشید فاتحی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.9
  قدرت بدنی
  44.1
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  86.6
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.9
  دقت پاس
  57.3
  کنترل توپ
  39.8
  دقت شوت
  25
منصور ایرانمنش
 • شماره 30
 • نام منصور ایرانمنش
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.8
  قدرت بدنی
  44.2
  سرعت
  40.6
  توپ گیری
  86.2
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  59.5
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  56.5
  کنترل توپ
  39.5
  دقت شوت
  25.2
کیخسرو یغمازاده
 • شماره 31
 • نام کیخسرو یغمازاده
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.9
  قدرت بدنی
  42.4
  سرعت
  40.5
  توپ گیری
  86.8
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  57.8
  کنترل توپ
  39.8
  دقت شوت
  25.4
جعفر رئوف
 • شماره 34
 • نام جعفر رئوف
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  43.9
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  86.5
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  57.8
  کنترل توپ
  39.7
  دقت شوت
  26.5
سینا حق شناس
 • شماره 35
 • نام سینا حق شناس
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.3
  قدرت بدنی
  43.6
  سرعت
  40.8
  توپ گیری
  86.1
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  73.8
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  57.9
  کنترل توپ
  40.1
  دقت شوت
  25.8
شاهرخ فرجی
 • شماره 47
 • نام شاهرخ فرجی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.9
  قدرت بدنی
  43.7
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  86.9
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  75.3
  قدرت شوت
  32.1
  دقت پاس
  58
  کنترل توپ
  40.1
  دقت شوت
  25.5
محمد حصارکی
 • شماره 48
 • نام محمد حصارکی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.7
  قدرت بدنی
  44.1
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  86.3
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  62.7
  قدرت شوت
  30.4
  دقت پاس
  56.4
  کنترل توپ
  39.7
  دقت شوت
  25.9
امید پاکزاد
 • شماره 49
 • نام امید پاکزاد
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.7
  قدرت بدنی
  44.1
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  86.8
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.3
  دقت پاس
  57.1
  کنترل توپ
  39.2
  دقت شوت
  25.4
شهروز شوندی
 • شماره 50
 • نام شهروز شوندی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  44.2
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  86
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  57
  کنترل توپ
  40.1
  دقت شوت
  26.4
منصور آبادانی
 • شماره 51
 • نام منصور آبادانی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 65,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.3
  قدرت بدنی
  43.2
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  86.6
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  75.1
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  56.7
  کنترل توپ
  40.2
  دقت شوت
  26.5
ایرج رحیمی
 • شماره 23
 • نام ایرج رحیمی
 • سن 40
 • پست هافبک
 • قیمت 10,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  4.7
  قدرت بدنی
  23.5
  سرعت
  28.7
  توپ گیری
  14.9
  دروازه‌بانی
  9.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  15.9
  دقت پاس
  11
  کنترل توپ
  10.9
  دقت شوت
  10.4
حامد یغمازاده
 • شماره 29
 • نام حامد یغمازاده
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 58,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.9
  قدرت بدنی
  30.1
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  32.8
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.6
  دقت پاس
  53.3
  کنترل توپ
  54
  دقت شوت
  38.2
شاهرخ سلیمانی
 • شماره 36
 • نام شاهرخ سلیمانی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 63,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.3
  قدرت بدنی
  18.1
  سرعت
  27.3
  توپ گیری
  33.9
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.3
  دقت پاس
  59.9
  کنترل توپ
  58.3
  دقت شوت
  26.3
چنگیز رادفر
 • شماره 37
 • نام چنگیز رادفر
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 83,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.4
  قدرت بدنی
  24.9
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  30.9
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  81.2
  قدرت شوت
  52.6
  دقت پاس
  61.7
  کنترل توپ
  61.4
  دقت شوت
  40.5
سامان جعفرزاده
 • شماره 38
 • نام سامان جعفرزاده
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  32.5
  توپ گیری
  32.7
  دروازه‌بانی
  13.8
  آمادگی
  80.1
  قدرت شوت
  52
  دقت پاس
  64.1
  کنترل توپ
  63.5
  دقت شوت
  42
بابک ابراهیم پور
 • شماره 39
 • نام بابک ابراهیم پور
 • سن 37
 • پست هافبک
 • قیمت 23,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  11.1
  قدرت بدنی
  19.8
  سرعت
  27.3
  توپ گیری
  19.9
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  22.3
  کنترل توپ
  22.5
  دقت شوت
  21.8
بیژن خیابانی
 • شماره 40
 • نام بیژن خیابانی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 82,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49
  قدرت بدنی
  24.4
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  31.1
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  85.1
  قدرت شوت
  51.3
  دقت پاس
  60.1
  کنترل توپ
  60.3
  دقت شوت
  40.8
تیمور حاتمی
 • شماره 42
 • نام تیمور حاتمی
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 45,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  28.4
  قدرت بدنی
  23.1
  سرعت
  29.9
  توپ گیری
  24.9
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.4
  دقت پاس
  41.8
  کنترل توپ
  41.5
  دقت شوت
  38.1
جهاندار دانشپور
 • شماره 44
 • نام جهاندار دانشپور
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 77,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  62.1
  قدرت بدنی
  24.8
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  35.7
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  86.4
  قدرت شوت
  59.2
  دقت پاس
  76.7
  کنترل توپ
  75.9
  دقت شوت
  46.9
زامیاد طاهرعزیزی
 • شماره 24
 • نام زامیاد طاهرعزیزی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 88,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.9
  قدرت بدنی
  38.2
  سرعت
  38.9
  توپ گیری
  25.7
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.1
  دقت پاس
  16.9
  کنترل توپ
  17.9
  دقت شوت
  77.4
اصغر جوان بختی
 • شماره 25
 • نام اصغر جوان بختی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 85,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  60.7
  قدرت بدنی
  20.4
  سرعت
  30.4
  توپ گیری
  26.8
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  87.1
  دقت پاس
  32.3
  کنترل توپ
  35.3
  دقت شوت
  84.3
مهراب سیرجانی
 • شماره 26
 • نام مهراب سیرجانی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 85,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  59.3
  قدرت بدنی
  20.6
  سرعت
  30.4
  توپ گیری
  26.9
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  86.6
  دقت پاس
  32.7
  کنترل توپ
  34.9
  دقت شوت
  83.8
کاوه موسوی
 • شماره 28
 • نام کاوه موسوی
 • سن 35
 • پست مهاجم
 • قیمت 61,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.1
  قدرت بدنی
  36.6
  سرعت
  39.2
  توپ گیری
  19.5
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  64.3
  قدرت شوت
  50.4
  دقت پاس
  20.2
  کنترل توپ
  20.7
  دقت شوت
  46
خداداد پاک نیت
 • شماره 32
 • نام خداداد پاک نیت
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 71,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  27.1
  قدرت بدنی
  43.2
  سرعت
  43.5
  توپ گیری
  29.8
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.5
  دقت پاس
  16.5
  کنترل توپ
  16.1
  دقت شوت
  47.1